Facebook

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายเพื่อควบรวมกิจการของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายเพื่อควบรวมกิจการของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

ตามที่สานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้เชิญหน่วยงานภาครัฐ และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างกฎหมายเพื่อควบรวมกิจการสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (ร่างกฎหมายฯ) เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการจัดทาและเสนอร่างกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 นั้น

สศค. ขอเรียนว่า บัดนี้ได้รับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายฯ เสร็จสิ้นแล้ว สรุปผลได้ ดังนี้