Facebook

ร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการดำเนินการตามแผนการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤ๖ิมิชอบ โดยได้มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการจัดทำและเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย สำนักงาน ป.ป.ท. จึงกำหนดให้มีการรับฟังควาคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ระหว่างวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒