Facebook

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ....

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีการเผยแพร่สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น, การวิเคราะห์ผลกระทบ และหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (checklist) ทางเว็บไซต์ http://www.dnp.go.th แล้ว และเห็นสมควรเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ www.lawamendment.go.th อีกครั้งหนึ่ง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ