Facebook

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

           ตามที่กรมป่าไม้ได้จัดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ของผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยให้หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

ผ่านทางช่องทางเว็บไซต์กรมป่าไม้ (www.forest.go.th) และเว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็นกฎหมายไทย (www.lawamendment.go.th) ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2562 

เป็นระยะเวลา 16 วัน เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 เรื่อง แนวทางการจัดทำและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติ มาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 สืบเนื่องจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 รับหลักการในวาระที่ 1 แต่มีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติขอแปรญัตติเพิ่มหลักการและกรรมาธิการฯ ได้ประชุมเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 มีมติให้เพิ่มหลักการตามที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติแปรญัตติเสนอ คือ 

การกำหนดให้ไม้เฉพาะที่ปลูกขึ้นทุกชนิดในที่ดินของรัฐ และได้อนุญาตให้ราษฎรเข้าทำประโยชน์แล้ว 

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีประกาศให้ที่ดินของรัฐและได้รับอนุญาตให้ราษฎรเข้าทำประโยชน์ดังกล่าว ไม่เป็นไม้หวงห้าม ส่วนไม้ที่ขึ้นตามธรรมชาติและมีชื่อและชนิดตามที่พระราชกฤษฎีกากำหนดให้เป็นไม้หวงห้ามก็ให้ไม้ชนิดนั้นเป็นไม้หวงห้าม

กรมป่าไม้ ขอเรียนว่า บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นแล้ว จึงขอรายงานสรุปผล การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ตามเอกสารสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ดังนี้