Facebook

check list ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. ....

การเปิดเผยหลักเกณฑ์ในกาตรวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Check list) ของร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. ....