Facebook

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. ....

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติ

การประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ  พ.ศ. ....   และ

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. ....

 

กรมธนารักษ์ได้ดําเนินการยกร่างพระราชบัญญัติการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ แห่งรัฐ  พ.ศ. ....  เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน อันมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นำไปใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงหรือเป็นฐานในการจัดเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วย การนั้น หรือเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานอื่นของหน่วยงานของรัฐ  และยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับแล้วส่งให้กรมธนารักษ์ดำเนินการรับฟังความคิดเห็น จึงได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ และเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  4 เมษายน ๒๕๖๐ เรื่องแนวทางการจัดทําและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อร่างพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับ โดยสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ดังนี้

ร่างพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ  พ.ศ. ....

(1)   วิธีการ ระยะเวลา และกลุ่มเป้าหมาย

1.1 ขั้นตอนก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี

         1.1.1 รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงที่สำคัญกับ                  ร่างพระราชบัญญัติ โดยมีหนังสือแจ้งขอทราบความคิดเห็น จากกรมที่ดิน  กระทรวงมหาดไทย  กรมโยธาธิการ            และผังเมือง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  กรมสรรพกร  สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเมื่อวันที่                        17  พฤศจิกายน  2560

 1.1.2. รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ ประชาชนทั่วไป ผ่านระบบเทคโนโลยีของกรมธนารักษ์(www.treasury.go.th)  และของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  (www.lawamendment.go.th)  ระหว่างวันที่  27 ตุลาคม  2560 ถึงวันที่  10  พฤศจิกายน  2560  รวมระยะเวลา  15  วัน รวมจำนวนผู้เข้าชม  280  คน ผลปรากฏว่า ไม่มีหน่วยงานรัฐ เอกชน และประชาชน ใดคัดค้าน ร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว แต่อย่างใด

1.1.3. รับฟังความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่  76  พื้นที่ทั่วประเทศดำเนินการโดยการจัดประชุมในภาพรวมของกลุ่ม (Cluster) แต่ละกลุ่ม  จำนวน 18  กลุ่ม โดยหัวหน้ากลุ่มสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เป็นผู้รวบรวมผลแล้วมีหนังสือแจ้งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

1.2 ขั้นตอนร่างกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ในระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2562 รวมระยะเวลา 15 วัน ได้รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ ประชาชนทั่วไป ผ่านระบบเทคโนโลยีของกรมธนารักษ์ (www.treasury.go.th)  จำนวนผู้เข้าชมร่างพระราชบัญญัติทั้ง 2 ฉบับจำนวน  302  ราย และของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (www.lawamendment.go.th)  มีจำนวนผู้เข้าชม                 ร่างพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ  พ.ศ. ....  จำนวน 71  ราย                        และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... จำนวน 98  ราย                    ผลปรากฏว่า ไม่มีหน่วยงานรัฐ เอกชน และประชาชนใดคัดค้าน ร่างพระราชบัญญัติทั้ง 2 ฉบับฉบับดังกล่าว แต่อย่างใด

 

(2) ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น ข้อคัดค้านหรือความเห็นของหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น  คำชี้แจงและเหตุผลรายประเด็น

2.1 ขั้นตอนก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีมีการแสดงความคิดเห็น ข้อคัดค้านหรือความเห็นของหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น  คำชี้แจงและเหตุผลรายประเด็นรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ

2.2 ขั้นตอนร่างกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ไม่ปรากฏข้อคิดเห็น ข้อคัดค้านหรือความเห็นของหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง

      (3) การนำผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดทำร่างกฎหมาย

      กรมธนารักษ์พิจารณาแล้วเห็นควรยืนยันร่างพระราชบัญญัติทั้ง 2 ฉบับ                           ที่คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วเสร็จเพื่อนำเสนอตามขั้นตอนต่อไป

Attachments:
Download this file (สรุปผลการรับฟัง.pdf)สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยช[สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. ....]162 Kb