Facebook

สรปผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ....

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. .... ฉบับที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วเสร็จ เรื่องเสร็จที่ ๑๔๙๐/๒๕๖๑ และฉบับที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมปรับปรุง ผ่านทางเว็บไซต์ และโดยการจัดสัมมนาและการประชุมหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็น รวมถึงทางหนังสือและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สามารถสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นได้ดังนี้