Facebook

การวิเคราะห์ผลกระทบในการออกพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. ....

 การวิเคราะห์ผลกระทบในการออกพระราชบัญญัติประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. ....

 

                   1.ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย

                       þ  ผู้มีหน้าที่ตามร่างกฎหมายหรือที่จะได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมายนั้นโดยตรง

กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง 

                       þ  ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมาย

                            ประชาชน กรมที่ดิน และหน่วยงานของรัฐอื่นๆ ที่นำราคาประเมินทรัพย์สินไปใช้

2. ผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่บุคคลดังกล่าว

                       þ  ด้านเศรษฐกิจ

                            -   เชิงบวก

                                (1) อสังหาริมทรัพย์มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ การกำหนดราคาประเมินทรัพย์สินมีผลต่อราคาอสังหาริมทรัพย์ และนโยบายการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ

                                (2) การกำหนดราคาประเมินทรัพย์สินเพื่อรองรับการบังคับใช้กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยจะนำฐานข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ในการอ้างอิงเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในทางสังคม

                                ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก

                                ประชาชน กรมที่ดิน และหน่วยงานของรัฐอื่นๆ ที่นำราคาประเมินทรัพย์สินไปใช้

                            -  เชิงลบ

                                ไม่มี

                                ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ

                                ไม่มี

                       þ  ด้านสังคม

                            -   เชิงบวก

                                (1)  ทำให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม เนื่องจากการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินราคาทรัพย์สินโดยยึดหลักการพื้นฐานทางด้านการประเมินราคาทรัพย์สินและ                  หลักเศรษฐศาสตร์ ความเหมาะสมกับประเภทและลักษณะของทรัพย์ รวมทั้งมีความชัดเจนและโปร่งใส จะทำให้ราคาประเมินทรัพย์สินมีมาตรฐาน เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้เสียภาษี ทำให้ผู้มีทรัพย์สินมูลค่าสูงมีภาระภาษีมากกว่า ผู้มีทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่า อีกทั้ง ยังมีการเปิดโอกาสให้คัดค้านราคาประเมินทรัพย์สินได้ ซึ่งเป็น              การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐมากยิ่งขึ้น

                                (2)  ทำให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ทราบมูลค่าทรัพย์สินของตน

                                (3)  การให้บริการข้อมูลราคาประเมินทรัพย์สินแก่ประชาชนผู้สนใจได้อย่างทั่วถึง  อีกทั้งการออกกฎหมายยังมีส่วนช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลราคาประเมินทรัพย์สินได้ง่ายสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

                                ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก

                                ประชาชน กรมที่ดิน และหน่วยงานของรัฐอื่นๆ ที่นำราคาประเมินทรัพย์สินไปใช้

-    เชิงลบ

                                ไม่มี

                      

ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ

                         ไม่มี

                   þ  ด้านอื่นๆ

                         การบริหารราชการ

-       เชิงบวก

                            การปรับเปลี่ยนจากกฎหมายเดิมที่ให้คณะอนุกรรมการประจำจังหวัดมีหน้าที่พิจารณากำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการกำหนดราคาประเมิน           ทุนทรัพย์ มาเป็นกำหนดให้คณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐเป็นเพียงผู้กำหนดนโยบาย เสนอแนะการออกกฎกระทรวง ออกระเบียบที่เกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน ให้ความเห็นและคำปรึกษาแก่            ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยให้คณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดเป็นผู้มีหน้าที่และอำนาจในการกำหนดราคาประเมินและจัดทำบัญชีราคาประเมินให้เป็นไปตามนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการและแนวทางปฏิบัติที่กำหนดไว้ตามระเบียบคณะกรรมการและกฎกระทรวง จะทำให้การดำเนินการประเมินราคาทรัพย์สินมีความคล่องตัวและยืดหยุ่นมากขึ้น ส่งผลต่อการบริหารจัดการภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ 

                       ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก

                       ประชาชน กรมที่ดิน และหน่วยงานของรัฐอื่นๆ ที่นำราคาประเมินทรัพย์สินไปใช้

                   -   เชิงลบ

                       ไม่มี

                       ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ

                       ไม่มี

                   3. สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในเรื่องใดบ้างที่ต้องถูกจำกัด

                            เสรีภาพในเคหสถานของบุคคลตามมาตรา 33 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งได้รับรองไว้ 

                       การจำกัดนั้นเป็นการจำกัดเท่าที่จำเป็นหรือไม่ อย่างไร

                       การจำกัดเสรีภาพของบุคคลตามร่างพระราชบัญญัติที่เสนอนี้ เป็นการจำกัดเท่าที่จำเป็นโดยเจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปในที่ดินของบุคคลใดเพื่อทำการสำรวจและตรวจสอบที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุด ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทำการของสถานที่นั้น โดยต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน และในกรณีมีความจำเป็นต้องเข้าไปตรวจสอบในสิ่งปลูกสร้างหรือห้องชุด ไม่ว่าจะมีผู้อยู่อาศัยในสิ่งปลูกสร้างหรือ           ห้องชุดดังกล่าวหรือไม่ จะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองสิ่งปลูกสร้างหรือห้องชุดดังกล่าวก่อนด้วย

                   4. ประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับ

                       ประชาชนจะได้รับการประเมินราคาทรัพย์สินที่มีมาตรฐาน เมื่อนำไปใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงหรือเป็นฐานในการจัดเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายย่อมจะก่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย  อีกทั้งมีแนวทางปฏิบัติในการคัดค้านการกำหนดราคาประเมินทรัพย์สินที่ชัดเจนซึ่งจะทำให้ประชาชนจะได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการดังกล่าว รวมทั้งประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลราคาประเมินทรัพย์สินได้ง่ายสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

Attachments:
Download this file (1.checklist ประเมิน (Ver.1).pdf)หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist)[หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist)]280 Kb
Download this file (ข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็นร่างพรบ.ประเมิน.doc)ข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็น[ข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติ การประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. ....]57 Kb
Download this file (ร่างพรบประเมินราคาทรัพย์สิน.pdf)ร่างพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่ง พ.ศ. ....[ร่างพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่ง พ.ศ. ....]4298 Kb
Download this file (วิเคราะห์ผลกระทบร่างพรบ.การประเมิน.pdf)การวิเคราะห์ผลกระทบในการออกพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่ง[การวิเคราะห์ผลกระทบในการออกพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. ....]163 Kb