Facebook

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติอาหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการและภาคประชาชน ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติอาหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้

1. ทางเว็บไซต์ ได้แก่

    - ทางเว็บไซต์ สำนักอาหาร (http://food.fda.moph.go.th/) ระหว่างวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

    - ทางเว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (http://www.fda.moph.go.th/Pages/HomeP_D1.aspx) ระหว่างวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐– ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

    - ทางเว็บไซต์ การรับฟังความคิดเห็นกฎหมายไทยของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (http://www.lawamendment.go.th) ระหว่างวันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

 2. จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทั้งภาครัฐและเอกชน เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมอมารี ดอนเมืองแอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร 

 3. ส่งหนังสือและบันทึขอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

โดยมีประเด็นข้อคัดค้าน และข้อเสนอแนะ สรุปได้ปรากฎในไฟล์ที่แนบ