Facebook

การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการร่างพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ....

การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการร่างพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. .... และหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist) ร่างพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. .... (ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะที่ ๑๐)

 

Attachments:
Download this file (Checklist พรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ ผ่านการพิจารณาจากสคก..pdf)หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ....[หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ....]335 Kb
Download this file (การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการ.pdf)การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการร่างพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. .[การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการร่างพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ....]114 Kb
Download this file (ร่างพรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. .....pdf)ร่างพรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ....[ร่างพรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ....]154 Kb
Download this file (สรุปการรับฟังความคิดเห็นร่างพรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. .....pdf)สรุปการรับฟังความคิดเห็นร่างพรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ....[สรุปการรับฟังความคิดเห็นร่างพรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ....]1098 Kb