Facebook

รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น การวิเคราะห์ในการออกกฎหมาย และผลกระทบในการใช้บังคับกฎหมาย ร่างพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ....

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อร่างพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. .... เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 เรื่องแนวทางการจัดทำและการเสนอร่างกฎหมาย ตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดยวิธีการดังต่อไปนี้

1.1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สธ 0510/ว 2178 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2560

1.2 การประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย เมื่อวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 

 

1.3 การรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ www.dtam.moph.go.th และเว็บไซต์รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายที่ www.lawmedment.go.th ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม


กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ดำเนินการสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้