Facebook

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น และวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย ของร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน)

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น และวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย ของร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน)