Facebook

รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ประเด็นตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ)

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต       (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ประเด็นตามแผนการปฏิรูปประเทศฯ) จากหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการจัดทำและเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติ        มาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นั้น

สำนักงาน ป.ป.ท. ขอรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ประเด็นตามแผนการปฏิรูปประเทศฯ)                                     โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้