Facebook

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ....

สำนักกฎหมาย กรมเจ้าท่า ได้จัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๒ ความว่า "เมื่อดําเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐจัดทําสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และประกาศให้ประชาชนทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน" เรียบร้อยแล้วตามเอกสารแนบ