Facebook

สรุปการวิเคราะห์ผลกระทบ การเสนอร่างพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ....) พ.ศ. .... (การจัดตั้งกรมการขนส่งทางราง)

รายละเอียดการวิเคราะห์ผลกระทบการเสนอร่างพระราชบัญญัคิปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ....) พ.ศ. .... (การจัดตั้งกรมการขนส่งทางราง)