Facebook

สรุปการวิเคราะห์ผลกระทบ การเสนอร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมาน และการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ....

 

สรุปการวิเคราะห์ผลกระทบ การเสนอร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมาน และการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ....

                  

 

๑.  ผลกระทบการเสนอร่างพระราชบัญญัติฯ

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ....
ที่กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย พิจารณาปรับปรุงตามความเห็นของ วิป สนช. และหลักการของอนุสัญญาฯ ทั้งสองฉบับแล้วเสร็จ
จะมีผลกระทบโดยจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกระบวนการยุติธรรม และการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประเทศ ในประเด็นดังต่อไปนี้

ประเด็นการกำหนดบทนิยาม ฐานความผิดการกระทำทรมาน และฐานความผิดกระทำให้บุคคล
สูญหายโดยเจ้าหน้าที่รัฐ และบทกำหนดโทษขึ้นใหม่เป็นการเฉพาะ

(๑) กระบวนการยุติธรรมมีกลไกในการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น สามารถ
นำผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามที่กฎหมายกำหนด

(๒) การแก้ไขปัญหาการไม่มีบทบัญญัติรองรับการกระทำผิดทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายดังกล่าว ส่งผลให้การบังคับใช้กฎหมายได้อย่างเป็นธรรม และสามารถลงโทษผู้กระทำความผิดให้เหมาะสม
กับพฤติการณ์ที่ร้ายแรง

(๓) สอดคล้องกับสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ให้รัฐภาคีแต่ละรัฐประกันว่า
การกระทำทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายเป็นความผิดตามกฎหมายอาญาของตน

ประเด็นการจัดตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย
ระดับนโยบาย

(๑) กระบวนการยุติธรรมมีกลไกในการบูรณาการนโยบาย แผนงาน มาตรการป้องกัน ปราบปราม และช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทำทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

(๒) การแก้ไขปัญหาการไม่มีกลไกระดับนโยบายทำหน้าที่บูรณาการระหว่างหน่วยงานที่มีอยู่เดิม
ในการขับเคลื่อนกระบวนงานป้องกัน ปราบปราม และเยียวยา จากทุกภาคส่วน ซึ่งจะส่งผลในการลดต้นทุน
การดำเนินงาน และทำให้มีการวางแผนดำเนินการร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

ประเด็นการกำหนดมาตรการป้องกันการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายให้สอดคล้อง
กับอนุสัญญาฯ ทั้งสองฉบับ

(๑) กระบวนการยุติธรรมมีกลไกในการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ให้ลดน้อยลงและหมดไป มากกว่าการปราบปรามที่ปลายเหตุ

(๒) การแก้ไขปัญหาการดำเนินงานที่มุ่งเน้นดำเนินการตามภารกิจหลักมากกว่ามาตรการป้องกัน โดยหลักการสำคัญต้องดำเนินการทั้งมาตรการป้องกันและปราบปรามควบคู่กันไป จึงจะส่งผลให้การทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายลดลงได้อย่างยั่งยืน

(๓) สอดคล้องกับสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ให้รัฐภาคีดำเนินมาตรการต่างๆ
ที่มีประสิทธิผลเพื่อป้องกันมิให้เกิดการกระทำทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย

 

 

ประเด็นกำหนดให้การดำเนินคดีฐานความผิดกระทำทรมาน และฐานกระทำให้บุคคลสูญหาย
เป็นคดีพิเศษตามกฎหมาย และให้ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นศาลที่มีเขตอำนาจเหนือคดี

(๑) กระบวนการยุติธรรมมีกลไกอำนวยการให้ผู้ได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม และได้รับความเป็นธรรม ตามยุทธศาสตร์ลดความเหลื่อมล้ำ

(๒) การแก้ปัญหาการสืบสวน สอบสวน และรวบรวมพยานหลักฐานได้ล่าช้า จึงกำหนดให้ความผิดฐานกระทำทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายเป็นคดีพิเศษ ซึ่งส่งผลให้มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
เป็นผู้ดำเนินคดีได้อย่างรวดเร็วและเป็นธรรม

(๓) การแก้ปัญหาการดำเนินคดีอาญาทั่วไปที่ใช้ระบบกล่าวหา โดยคู่ความจะต้องแสวงหาพยานหลักฐานมาแสดงต่อศาลด้วยตนเอง การตัดสินคดีเป็นไปตามน้ำหนักพยานหลักฐานของแต่ละฝ่าย
แต่การกระทำทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความร้ายแรงและยุ่งยากซับซ้อน รวมทั้ง คดีมีความละเอียดอ่อน ซึ่งกระทบต่อการพิจารณาคดีและการรวบรวมพยานหลักฐาน จึงต้องใช้ระบบไต่สวน
ในการพิจารณาคดี และกำหนดให้ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นศาลที่มีเขตอำนาจเหนือคดี

(๔) สอดคล้องกับสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ให้รัฐภาคีประกันว่า
มีการดำเนินคดี หรือมีมาตรการต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพปราศจากความลำเอียง และสามารถนำตัว
ผู้กระทำความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้

 

๒. ผลกระทบต่อการบริหารจัดการภาครัฐ

ประเด็นความพร้อมของรัฐในการกำหนดโครงสร้างองค์กร

การกำหนดโครงสร้างองค์กรสามารถกำหนดให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเดิม
เป็นหน่วยงานดำเนินการในมาตรการป้องกัน ปราบปราม และเยียวยาการทรมานและการกระทำให้บุคคล
สูญหาย ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยตรง สามารถแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้

           (๑) หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย อาทิ กระทรวงกลาโหม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)
กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

           (๒) หน่วยงานด้านการป้องกันและเยียวยา อาทิ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม ทั้งกรมราชทัณฑ์ และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เนื่องจากจะต้องมีภารกิจในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการฯ

ดังนั้น แต่ละหน่วยงานจะมีระบบการตรวจสอบภายในของหน่วยงานนั้นๆ รองรับอยู่แล้ว

ประเด็นความพร้อมของรัฐในการกำหนดอัตรากำลัง

           การกำหนดอัตรากำลังสำหรับดำเนินงานตามร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... ใช้กำลังคนที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามอำนาจหน้าที่ที่มีอยู่เดิม

  ประเด็นความพร้อมของรัฐในการกำหนดงบประมาณ

           งบประมาณที่คาดว่าจะต้องใช้สำหรับจัดการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมาน
และการกระทำให้บุคคลสูญหาย ภายในระยะเวลา ๕ ปี จำนวน ๖ ครั้ง ต่อปี เป็นเงินจำนวน ๒๕๐
,๐๐๐ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑
,๒๕๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ไม่มีงบลงทุน เนื่องจากใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ของแต่ละหน่วยงาน

 

 

 

 

๓. ประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับ

การเสนอร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... ในครั้งนี้ จะทำให้การป้องกัน และปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย รวมทั้งการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ทำให้การกระทำทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย
โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐลดลงหรือหมดไป ซึ่งจะช่วยพัฒนากระบวนการยุติธรรม และยกระดับการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากลเพิ่มมากขึ้น ดังต่อไปนี้

๑.    การเมืองภายในประเทศ เป็นการยืนยันนโยบายของรัฐบาลว่าไม่สนับสนุนการทรมาน
และการกระทำให้บุคคลสูญหายโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ

๒.    การเมืองระหว่างประเทศ เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยในสังคมโลก
โดยแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีเจตนารมณ์และความตั้งใจจริงที่จะเคารพสิทธิมนุษยชนเทียบเท่ากับ
ระดับสากลอันจะช่วยทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับและความเชื่อถือจากประชาคมระหว่างประเทศ

๓.    สังคม ส่งเสริมให้สังคมไทยมีหลักประกันความปลอดภัยมากขึ้น และสร้างความเชื่อมั่น
ด้านกระบวนการยุติธรรมและลดความเหลื่อมล้ำให้กับประชาชน

๔.    เศรษฐกิจ เพิ่มแรงจูงใจให้นักธุรกิจเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเพราะมีความมั่นใจ
ในเรื่องความปลอดภัยและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของไทย เพิ่มปริมาณนักท่องเที่ยวเนื่องจากนักท่องเที่ยว
จะมีความมั่นใจว่าประเทศไทยได้ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล และมีกฎหมายกำหนดให้การกระทำทรมาน และการกระทำให้บุคคลสูญหายเป็นความผิดชัดเจน 

๕.    กระบวนการยุติธรรมเป็นหลักประกันว่าจะไม่มีการงดเว้นการลงโทษแก่บุคคลใด ๆ
และส่งเสริมให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นและทัศนคติที่ดีต่อกระบวนการยุติธรรม

 

 

 

 

 

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

กระทรวงยุติธรรม