Facebook

สรุปผลเปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล พ.ศ. …

สรุปผลเปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล พ.ศ. …

 

ตามที่กระทรวงการคลังโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้เชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนรวมทั้งประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (ร่างพระราชบัญญัติฯ) ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มิถุนายน – ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่องแนวทางจัดทำและเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ นั้น

 สศค. ขอเรียนว่า บัดนี้ได้ครบกำหนดการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติฯ แล้ว 

ขอเรียนสรุปดังนี้

 

๑.     วิธีการในการรับฟังความคิดเห็น

สศค. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติฯ ผ่านทางเว็บไซต์ www.fpo.go.th ของ สศค. ซึ่งสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องทาง Fax : ๐๒ ๖๑๘ ๓๓๖๖ และ
E-mail
:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

๒.     จำนวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นในแต่ละครั้ง

สศค. ได้รับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติฯ รวม ๑ ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ ๑ การรับฟังความคิดเห็นต่อประชาชนทั่วไปผ่านทางเว็บไซต์ www.fpo.go.th ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มิถุนายน – ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ซึ่งมีผู้เข้ามาดูทั้งหมด ๒,๐๕๑ ราย

 

๓.     พื้นที่หรือกลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความคิดเห็น

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น

 

๔.     ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็นและคำชี้แจง

หลังจากสิ้นสุดการเปิดรับฟังความคิดเห็นมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน
เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นทั้งสิ้น ๒๓ รายโดยผู้แสดงความคิดเห็นมีประเด็นดังนี้