Facebook

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติ การประกอบวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน พ.ศ. ....

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติ

การประกอบวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน พ.ศ. ....

 

กรมธนารักษ์ได้ยกร่างพระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน พ.ศ. .... เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกอบวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้เป็นวิชาชีพที่มีมาตรฐาน และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพอันมีสภาพบังคับทางกฎหมาย ทั้งนี้ ในการจัดทำร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีกรมธนารักษ์ได้จัดให้มีการับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 เมษายน 2560 เรื่อง แนวทางการจัดทำและเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติ มาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งได้กำหนดแนวทางการรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำร่างกฎหมาย รวมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายฉบับนี้ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐมีกรอบแนวทางการดำเนินการในการจัดทำร่างกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ ดังนั้น กรมธนารักษ์จึงได้จัดการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดทำร่างกฎหมายในชั้นการเสนอร่างพระราชบัญญัติต่อคณะรัฐมนตรีจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างมีระบบ ดังนี้

(1) วิธีการในการรับฟังความคิดเห็น

      กรมธนารักษ์ได้ดำเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นในหลายรูปแบบและวิธีการ เนื่องจากการควบคุมการประกอบวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินมีความเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐที่เป็นคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน หน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแล กลุ่มผู้ใช้งานนักประเมินราคาทรัพย์สิน สถาบันการศึกษา และกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน โดยใช้วิธีการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นและเผยแพร่หลักการและร่างกฎหมายผ่านทางเว็บไซต์  www.lawamendment.go.th. และwww.treasury.go.th

         (2) จำนวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นแต่ละครั้ง

  2.1 กรมธนารักษ์ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จำนวน  1 ครั้ง เมื่อวันที่  12  มิถุนายน  2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 801  ชั้น 8  กรมธนารักษ์ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น  ดังนี้

2.1.1 หน่วยงานของรัฐที่เป็นคณะกรรมการกำกับดูแลและส่งเสริมวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ตามมาตรา 6

- สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย

- กรมที่ดิน

- กรมบังคับคดี

- กรมสรรพากร

- สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

- สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

- กรมโรงงานอุตสาหกรรม

 

 

2.1.2 หน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแล

 เป็นหน่วยงานที่ควบคุมกำกับดูแลตลาดเงินและตลาดทุนซึ่งเป็นผู้ใช้บริการนักประเมินราคาทรัพย์สินในการจัดทำรายการสินทรัพย์ประกอบงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนและมูลค่าสินทรัพย์ เพื่อประกอบการพิจารณาสินเชื่อ ได้แก่

- สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- ธนาคารแห่งประเทศไทย

2.1.3 กลุ่มผู้ใช้งานนักประเมินราคาทรัพย์สิน

เป็นหน่วยงานที่ประกอบธุรกิจและใช้งานนักประเมินราคาทรัพย์สินในการจัดทำรายการสินทรัพย์ประกอบงบการเงินของบริษัทฯ

- สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

- หอการค้าไทย

- สมาคมธนาคารไทย

-ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

-ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

-ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

-ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

-ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

-ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

-ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

-ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

-ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

-ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

-ธนาคารออมสิน

-ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

- ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)

- ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)

- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

2.1.4 สถาบันการศึกษา 

ทำหน้าที่ผลิตบุคลากรด้านประเมินราคาทรัพย์สินป้อนสู่ตลาดแรงงาน

- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ

 

 

2.1.5 กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ

เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านประเมินราคาทรัพย์สินโดยรับจ้างจากบริษัทฯ หรือบุคคลทั่วไปในการประเมินราคาทรัพย์สินต่างๆตามวัตถุประสงค์ที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ประกอบด้วย

- สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

- สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย

- บริษัท ที.เอ.มาเนจเม้นท์คอร์โปเรชั่น (๑๙๙๙) จำกัด

  1.2 การรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

กรมธนารักษ์ได้เปิดรับฟังความคิดเห็น และเผยแพร่ข้อมูลร่างกฎหมายผ่านทางเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ www.treasury.go.th วมจำนวนผู้เข้าชม  465 คน และผ่านทางเว็บไซต์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (www.lawamendment.go.th)  รวมจำนวนผู้เข้าชม  485  คน ผลปรากฏว่า ไม่มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ใดคัดค้านร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวแต่อย่างใด

(3) พื้นที่หรือกลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความคิดเห็น

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมแสดงความคิดเห็น

(4) ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น (5)ข้อคัดค้านหรือความเห็นของหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น พร้อมทั้ง(6)คำชี้แจงและเหตุผลรายประเด็น

รายละเอียดปรากฏตามตารางแนบท้าย

(7) การนำผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดทำร่างกฎหมาย

กรมธนารักษ์ได้จัดทำรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นที่ได้รับจากการสัมมนารับฟังความคิดเห็น โดยได้สรุปประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น ข้อคัดค้าน หรือความเห็นของหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็นคำชี้แจงเหตุผลรายมาตรา และการนำผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดทำร่างกฎหมาย ต่อไป