Facebook

สรุปผลเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. .....

ตามที่กระทรวงการคลังโดยสานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐและ เอกชน รวมทั้งประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. ..... (ร่างพระราชบัญญัติฯ)

ตั้งแต่วันที่ 12 - 26 มิถุนายน ๒๕๖๑ เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการจัดทำและเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติ มาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 อีกทั้ง

ได้จัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรมที่ดิน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย และสมาคมอาคารชุดไทย นั้น

สศค. ขอเรียนว่า บัดนี้ได้ครบกาหนดการเปิดรับฟังความคิดเห็นแล้ว ขอเรียนสรุปดังนี้