Facebook

สรุปผลเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ตามที่ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เมื่อวันที่ 1-18 มิถุนายน 2561 บัดนี้ สิ้นสุดระยะเวลารับฟังความคิดเห็นแล้ว กรมป่าไม้ขอสรุปผลเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....