Facebook

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. ....

ตามที่กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางได้จัดให้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชน ต่อร่างพระราชบัญญัติกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. .... ผ่านทางเว็บไซต์ www.lawamendment.go.th ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 เรื่อง แนวทางการจัดทำและเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นั้น

บัดนี้ ได้ครบกำหนดระยะเวลาการเปิดรับฟังความคิดเห็นแล้ว จึงขอสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและสรุปการวิเคราะห์ผละกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. .... ดังปรากฎตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้