Facebook

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการประปานครหลวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ตามที่การประปานครหลวงได้จัดให้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชน ต่อร่างพระราชบัญญัติการประปานครหลวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ผ่านทางเว็บไซต์ www.lawamendment.go.th ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 เรื่อง แนวทางการจัดทำและเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นั้น

บัดนี้ ได้ครบกำหนดระยะเวลาการเปิดรับฟังความคิดเห็นแล้ว จึงขอสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจำเป็นในการตราร่างพระราชบัญญัติการประปานครหลวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวมทั้งร่างพระราชบัญญัติการประปานครหลวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ดังปรากฎตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้