Facebook

การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติการแจ้งเตือนภัยและจัดการสินค้าที่ไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค พ.ศ. ....

การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติการแจ้งเตือนภัยและจัดการสินค้าที่ไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค พ.ศ. ....                                      ที่จัดทำขึ้นนี้เป็นการพิจารณาผลกระทบ ที่อาจมีผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ โดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้รวบรวมประเด็นและนำผลจากการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป มาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาวิเคราะห์ผลกระทบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อไป

ทั้งนี้ ผลการวิเคราะห์สามารถแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ ๑ ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ และส่วนที่ ๒ ผลกระทบด้านสังคม

 

ส่วนที่ ๑ ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ

๑. ผลกระทบเชิงบวก

กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคมีเหตุผลโดยตรงในการคุ้มครองผู้บริโภค อย่างไรก็ตามกฎหมายดังกล่าวถือเป็นการส่งเสริมการประกอบธุรกิจอีกทางหนึ่ง การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้านความปลอดภัยของสินค้าจะช่วยให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในการใช้สินค้ามากขึ้น

นอกจากนี้กฎหมายฉบับนี้จะผลักดันการพัฒนามาตรฐานคุณภาพสินค้าในภาพรวม
โดยกระตุ้นให้ผู้ประกอบธุรกิจมุ่งวิจัยและพัฒนาคุณภาพสินค้าของตนให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย รวมถึงพัฒนาระบบการติดตาม กำกับดูแล ความปลอดภัยของสินค้า การแข่งขันในตลาดจะมุ่งไปสู่การแข่งขันด้านคุณภาพมากกว่าด้านราคา
เป็นการส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

 

ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก

ผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจ

๒. ผลกระทบเชิงลบ

ร่างพระราชบัญญัติการแจ้งเตือนภัยและจัดการสินค้าที่ไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค พ.ศ. .... กำหนดหน้าที่แก่หน่วยงานรัฐและผู้ประกอบธุรกิจ โดยหน่วยงานรัฐมีหน้าที่สร้างระบบกำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตามสินค้าที่อยู่ในความรับผิดชอบ ส่วนผู้ประกอบธุรกิจมีหน้าที่สร้างระบบและมาตรการเพื่อตรวจสอบ ป้องกัน และแก้ไขเยียวยาความไม่ปลอดภัยของสินค้าของตน ซึ่งหน้าที่ที่เพิ่มขึ้นตามกฎหมายจะก่อให้เกิดภาระด้านต้นทุนสินค้าและงบประมาณแผ่นดินเพิ่มขึ้น

ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้กำหนดมาตรการต่างๆ อาทิ มาตรการเชิงป้องกัน มาตรการแจ้งเตือนภัย และมาตรการจัดการสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ที่ครอบคลุมสินค้าทุกประเภทโดยกำหนดเป็นมาตรฐานขั้นต่ำ หากสินค้าใดมีกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าเป็นการเฉพาะก็ให้บังคับตามกฎหมายนั้น และให้นำบทบัญญัติในร่างพระราชบัญญัตินี้ไปใช้บังคับได้ในส่วนที่มีมาตรฐานการปฏิบัติราชการต่ำกว่า
ร่างพระราชบัญญัตินี้เพื่อให้เพียงพอที่จะปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยของ
สินค้าแต่ละประเภท
ซึ่งมีลักษณะการใช้งาน และปัญหาความไม่ปลอดภัยที่แตกต่างกัน การกำหนดมาตรการจัดการปัญหาความไม่ปลอดภัยของสินค้าเป็นอย่างเดียวกันสำหรับสินค้าหลากหลายประเภทอาจทำให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติเกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ประกอบธุรกิจบางกลุ่มได้

ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ

หน่วยงานรัฐและผู้ประกอบธุรกิจ

 

ส่วนที่ ๒ ผลกระทบด้านสังคม

๑. ผลกระทบเชิงบวก

การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความปลอดภัยของสินค้าจะช่วยลดความเสี่ยงที่ผู้บริโภคจะได้รับอันตรายจากการใช้สินค้า เป็นการส่งเสริมสวัสดิภาพสังคมโดยรวม และเสริมสร้างวัฒนธรรม
ด้านความปลอดภัยในแง่มุมอื่นๆ

ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก

ผู้บริโภค

 

๒. ผลกระทบเชิงลบ

การส่งเสริมมาตรการเพื่อความปลอดภัยของสินค้าที่มากเกินไปอาจสร้างความสงสัยและความไม่ไว้วางใจในสินค้าเกินสมควร อาจส่งผลกระทบทำให้ผู้บริโภคบางกลุ่มไม่มั่นใจในความปลอดภัยสินค้า รวมถึงเปิดโอกาสให้เกิดการกลั่นแกล้งกันระหว่างผู้ประกอบธุรกิจ

ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ

ผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจ

........................................