Facebook

คำชี้แจงความจำเป็นในการตรากฎหมายร่างพระราชบัญญัติการแจ้งเตือนภัยและจัดการสินค้าที่ไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค พ.ศ. ....

โดยที่ปัจจุบันกฎหมายว่าด้วยการควบคุมกำกับดูแลความปลอดภัยสินค้าของประเทศไทย มีสาระสำคัญและวัตถุประสงค์ในการมุ่งเน้นที่มาตรฐานทางเทคนิคของสินค้าแต่ละชนิด แต่สินค้าที่มีจำหน่ายอยู่ในท้องตลาดนั้นมีจำนวนมาก จึงก่อให้เกิดปัญหาทำให้สินค้าหลายประเภทไม่ได้รับการควบคุมดูแล ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดภยันตรายแก่ผู้บริโภคได้ ตลอดจนกฎหมายเกี่ยวกับสินค้าเฉพาะเรื่องมีการตราขึ้นใช้มาเป็นเวลานาน การแก้กฎหมายแต่ละฉบับต้องใช้เวลานานและมีขั้นตอนที่ยุ่งยากมากจึงจำเป็นต้อง
มีการพัฒนากฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค ให้มีกฎหมายกลางว่าด้วยการจัดการความปลอดภัยของสินค้าที่จะช่วยเสริมสร้างสมรรถนะของหน่วยงานรัฐทุกหน่วยที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตามสินค้าต่าง ๆ ให้เกิดความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีข้อกำหนดทั่วไปให้สินค้าที่จะนำออกวางตลาดได้ต้องเป็นสินค้าที่ปลอดภัยเท่านั้น กำหนดหน้าที่ของผู้ประกอบการ และมีมาตรการต่าง ๆ อาทิ มาตรการเชิงป้องกันมาตรการแจ้งเตือนภัย และมาตรการจัดการสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ที่ครอบคลุมสินค้าทุกประเภท ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงานรัฐ และเกิดประสิทธิผล ในการควบคุมกำกับดูแล ตรวจสอบทดสอบ เฝ้าระวังสินค้า ความปลอดภัยของสินค้า ตลอดจนมีมาตรการเพื่อประกันความปลอดภัยของสินค้ารวมทั้งการกำหนดหน้าที่ของผู้ประกอบการ เพื่อคุ้มครองสุขภาพ สวัสดิภาพและความปลอดภัยของประชาชน