Facebook

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. .... (เปิดรับฟังความคิดเห็นระหว่างวันที่ 13 - 28 มีนาคม พ.ศ. 2561)

 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ วรรคสาม กำหนดให้ “รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว”.และมาตรา ๒๕๘ ข.(๔) กำหนดให้ ให้มีการปรับปรุงพัฒนาการบริหารงานบุคลากรภาครัฐเพื่อจูงใจให้ผู้มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงเข้ามาทำงานในหน่วยงานของรัฐ และสามารถเจริญก้าวหน้าได้ตามความสามารถ และผลสัมฤทธิ์ของงานของแต่ละบุคคล มีความซื่อสัตย์สุจริต กล้าตัดสินใจ และกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง โดยคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีความคิดสร้างสรรค์และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อให้การปฏิบัติราชการและการบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรการคุ้มครองป้องกันบุคลากรภาครัฐจากการใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรมของผู้บังคับบัญชาและมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ มอบหมายให้คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ร่วมกับองค์กรกลางบริหารงานบุคคลประเภทต่าง ๆ รับผิดชอบดำเนินการจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และร่วมกันพิจารณาจัดทำร่างพระราชบัญญัติจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ....

 

และเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ ที่เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามแนวทางการจัดทำและการเสนอร่างกฎหมายตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำร่างกฎหมายและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย โดยการรับฟังความคิดเห็นอย่างน้อยต้องผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐนั้น หรือผ่านเว็บไซต์ www.lawamendment.go.th สำนักงาน ก.พ. จึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้

 

๑. สำนักงาน ก.พ. ได้จัดประชุมเรื่องการจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมเพื่อรับฟังความคิดเห็นขององค์กรกลางบริหารงานบุคคลประเภทต่าง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๔ ครั้ง และเผยแพร่เอกสารประกอบการประชุม ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. (www.ocsc.go.th หัวข้อการจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐)

 

๒. สำนักงาน ก.พ. มีหนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๙/๓๔๐ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่องการจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ แจ้งเวียนให้ผู้แทนองค์กรกลางบริหารงานบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าร่วมประชุมพิจารณาและแจ้งข้อสังเกตต่อร่างพระราชบัญญัติฯ ให้สำนักงาน ก.พ. เพื่อรวบรวมและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ ครั้ง

 

๓. สำนักงาน ก.พ. ได้จัดให้มีช่องทางแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติฯ และความเห็นต่อการมีมาตรฐานทางจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. www.ocsc.go.th ตั้งแต่วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ครั้ง มีระยะเวลา ๒๔ วัน และได้เปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ดังกล่าวด้วย

 

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้จัดทำข้อมูลตามหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist) การวิเคราะห์ผลกระทบจากการบังคับใช้ร่างพระราชบัญญัติฯ และรายงานผลการวิเคราะห์การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามไฟล์เอกสารแนบ