Facebook

ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

                เพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อย่างรอบด้านและเป็นระบบ  เนื่องจากการกำกับดูแลเครื่องกำเนิดรังสีในปัจจุบันมีเพียงระบบการออกใบอนุญาต ซึ่งมีกลไกในการกำกับดูแลที่เคร่งครัดและไม่เหมาะสมกับการกำกับดูแลเครื่องกำเนิดรังสีบางประเภทที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายทางนิวเคลียร์และรังสีแก่ประชาชนและสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรง เพื่อเป็นการลดภาระแก่ผู้ที่ดำเนินการเกี่ยวกับเครื่องกำเนิดรังสีดังกล่าว จึงสมควรกำหนดเพิ่มระบบการแจ้งการมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสีเป็นอีกระบบหนึ่งในการกำกับดูแล  รวมทั้งสมควรแก้ไขให้การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี เจ้าหน้าที่ดำเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่ทำการของผู้รับใบอนุญาตให้สองคล้องกับสภาพ ลักษณะการทำงาน อีกทั้งเพื่อให้ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายและดุลยพินิจในการกำหนดโทษมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

                สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติจึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ผ่านทางเว็บไซต์http://www.lawamendment.go.th และ http://www.oap.go.th โดยสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องทางโทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ ๓๔๑๔ โทรสาร ๐ ๒๕๖๒ ๐๑๑๐ Facebook : Atoms4Peace ตั้งแต่วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่องแนวทางการจัดทำและเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย