Facebook

สรุปผลเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ส่วนการล้มละลายระหว่างประเทศ (เฉพาะมาตรา 40 และมาตรา 41))

ตามที่กรมบังคับคดี (กบค.) ได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ส่วนการล้มละลายระหว่างประเทศ (เฉพาะมาตรา 40 และมาตรา 41)) ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม ๒๕๖๐ เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี

วันที่ 4 เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการจัดทำและเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติ มาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 นั้น

กบค. ขอเรียนว่า บัดนี้ได้ครบกำหนดการเปิดรับฟังความคิดเห็นแล้ว ขอเรียนสรุปดังนี้ โดยแนบไฟล์มาดังนี้

Attachments:
Download this file (checklist ล้มไทย full.pdf)หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (checklist)[ร่างพระราชบัญญํติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ส่วนการล้มละลายต่างประเทศ (เฉพาะมาตรา 40 และมาตรา 41))]210 Kb
Download this file (ล้มไทย.pdf)สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....[ส่วนการล้มละลายต่างประเทศ (เฉพาะมาตรา 40 และมาตรา 41)]68 Kb