Facebook

สรุปผลเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ส่วนของหลักการที่เกี่ยวกับการล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้)

ตามที่กรมบังคับคดี (กบค.) ได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชน

ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ส่วนการล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้) ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม ๒๕๖๐

เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 4 เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการจัดทำและเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติ มาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 นั้น

กบค. ขอเรียนว่า บัดนี้ได้ครบกำหนดการเปิดรับฟังความคิดเห็นแล้ว ขอเรียนสรุปดังนี้ โดยแนบไฟล์มาดังนี้

Attachments:
Download this file (checklist ล้มไทย full.pdf)หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (checklist)[ร่างพระราชบัญญํติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ส่วนการล้มละลายและการฟิ้นฟูกิจการของลูกหนี้)]210 Kb
Download this file (ล้มไทย.pdf)สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....[ส่วนการล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้]68 Kb