Facebook

สรุปผลเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. .....

ตามที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชน

ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. ..... (ร่าง พ.ร.บ.) ตั้งแต่

วันที่ 18 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน ๒๕๖๐ เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง

แนวทางการจัดทำและเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติ มาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช 2560 นั้น สศค. ขอเรียนว่า บัดนี้ได้ครบกำหนดการเปิดรับฟังความคิดเห็นแล้ว ขอเรียนสรุปดังนี้ ตามเอกสารที่ได้แนบมาด้วยนี้