• กฎหมายเด่น ประเด็นร้อน

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาขอรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและหน่วยงานของรัฐ เกี่ยวกับ พรก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 2560 ในประเด็นที่ว่า
1. ท่านคิดว่าหรือท่านพบว่ากฎหมายนี้มีปัญหาในเรื่องใด
2. ท่านประสงค์ให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายนี้ในเรื่องใดบ้าง
3. ท่านมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่นใด

ท่านสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทางช่องทาง ดังนี้

1. ส่งข้อคิดเห็นเป็นหนังสือในรูปแบบที่ท่านสะดวกที่สุด ส่งมายัง "สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ๑ ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐"

2. ส่งทางโทรสาร หมายเลข 0 2226 6201 , 0 2226 3612

3. ส่งทาง E-mail : phongsaward@krisdika.go.th

หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ "กองกฎหมายสวัสดิการสังคม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา"  โทรศัพท์หมายเลข 0 2222 0206 - 9

ร่างกฏหมาย อยู่ระหว่างการพิจารณาของกรม
ร่างกฏหมาย อยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวง

 

Facebook